Lietošanas noteikumi

1. Vispārēja vienošanās / Distances līguma noslēgšana

1.1. AR Parts, reģistrācijas Nr. 40203277021, juridiskā adrese: Priekuļu nov., Priekuļu pag., “Uplejas” -1, LV-4128, turpmāk – AR Parts, nodrošina tīmekļa lapā arparts.lv, turpmāk – Mājaslapa, pieejamo saturu un ļauj rezervēt preces saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, piegādes noteikumiem, preču atgriešanas noteikumiem, citiem noteikumiem un nosacījumiem un darbības politiku, kuras izklāsts ir atrodams Mājaslapā, kopā saukti – Noteikumi. Veicot pirkumu Mājaslapā, klients apliecina, ka ir izlasījis Noteikumus, saprot tos un piekrīt tos ievērot bez ierobežojumiem un nosacījumiem.

1.2. Ja klients kā patērētājs, izmantojot Interneta starpniecību, rezervē AR Parts Mājaslapā piedāvātās preces un ampaksā piestādīto rēķinu, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par distances līgumu saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem Nr.255 „Noteikumi par distances līgumu” un saistītajiem ārējiem normatīvajiem aktiem.

1.3. Ja klientam, kurš ir rezervējs un apmaksājis preces rēķinu Mājaslapā, nav tiesībspējas un/vai rīcībspējas, par preces pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumiskais pārstāvis (vecāks vai aizgādnis). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa netiek atmaksāta.

1.4. Reģistrējoties Mājas lapā, klients izveido savu kontu, ar kura starpniecību iespējams noslēgt Distances līgumu. Distances līgums par preces pirkumu uzskatāms par noslēgtu ar preces apmaksas brīdi.


2. Privātums
Informāciju par to, kā AR Parts apstrādā Jūsu personas datus, varat iegūt Mājas lapas sadaļā Privātuma politika.

3. Mājas lapas darbības mērķis

Mājaslapu ir izveidojis un uztur AR Parts. Mājaslapa ir izstrādāta, lai ļautu klientiem iepazīties ar AR Parts piedāvātajām precēm un nodrošinātu to rezervēšanu, kā arī nodrošinātu efektīvu saziņu ar AR Parts saistībā ar Mājaslapā piedāvāto preču izvēli. 

4. Intelektuālais īpašums

4.1. Visa Mājaslapā pieejamā informācija, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar preču zīmēm, logotipiem, tekstu, attēliem, skaņas ierakstiem, video, to apkopojumu un izkārtojumu, turpmāk – Saturs, ir AR Parts vai to partneru īpašums un ir aizsargāta ar Latvijas Republikā saistošiem normatīvajiem aktiem. Satura izmantošana veidā, kas varētu aizskart AR Parts vai tā partneru intelektuālā īpašuma tiesības, ir aizliegta.

4.2. Mājaslapas Satura reproducēšana vai pārpublicēšana pilnā vai daļējā apjomā ir aizliegta.

5. Preces

5.1. AR Parts Mājaslapā piedāvā vieglo auto un smago automašīnu aksesuārus un preces, darba instrumentus, auto elektroniku, turpmāk – Preces.

5.2. Preces izskats var nebūtiski atšķirties, kas neietekmē tās funkcionalitāti.

5.3. AR Parts Mājaslapā sniedz pēc iespējas precīzu informāciju par pieejamajiem produktiem, taču AR Parts nevar garantēt, ka informācija, kas saistīta ar Preci, pilnībā raksturo produktu.

5.5. Lai izmantotu garantijas tiesības, patērētājs jāaizpilda iesniegums, AR Parts juridisko adresi Priekuļu nov., Priekuļu pag., “Uplejas” -1  LV-4128 darba laikā, vai e-pastu birojs@arparts. AR Parts Preci bez kavēšanās nosūta ražotājam garantijas gadījuma pārbaudei. Ja Preces ražotājs apstiprina Preces neatbilstību kvalitātes standartiem, AR Parts atgriezīs Jūsu naudu par iegādāto Preci. Ja Preces ražotājs neapstiprina Preces neatbilstību kvalitātes standartiem, AR Parts Jums sniegs motivētu skaidrojumu par iemesliem.

7. Apmaksa

Preces apmaksa notiek uz AR Parts piestādītā rēķina pamata.

8. Piegādes kārtība

8.1. Informāciju par pasūtījumu saņemšanas vai piegādes veidiem, kārtību un izmaksām var iegūt Mājaslapas sadaļā Piegādes noteikumi. Informāciju par Preču pieejamību, kā arī saņemšanas vai piegādes laikiem var iegūt pie katras Preces apraksta.

8.2. Veicot pasūtījumu, klients piekrīt, ka AR Parts sagatavo rēķinu elektroniski un tas ir derīgs bez paraksta. AR Parts var nodrošināt preču pavadzīmi drukātā veidā, ja klients par to paziņo iepriekš, rakstot uz e-pasta adresi: birojs@arparts.lv


9. Atteikuma tiesības

9.1. Klientam ir tiesības 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preces saņemšanas atteikties no Distances līguma, neminot iemeslu. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu ir nosūtīts pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
9.2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, klientam ar nepārprotamu paziņojumu ir jāinformē AR Parts par lēmumu atteikties no Distances līguma. Paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu var sūtīt uz e-pasta adresi: birojs@arparts.lv vai pa pastu uz adresi: Priekuļu nov., Priekuļu pag., “Uplejas” -1 LV-4128. Lai paziņotu par atteikuma tiesību izmantošanu, klients var izmantot atteikuma veidlapas paraugu, kas pievienots katram pasūtījumam.

9.3. Pēc paziņošanas par atteikuma tiesību izmantošanu klientam ir nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad klients paziņo AR Parts par savu lēmumu atteikties no Distances līguma, jāatgriež Prece, to nogādājot AR Parts adresē, kura tiks saskaņota ar klientu. Lai vienotos par citu Preces atgriešanas veidu, lūgums sazināties ar AR Parts. Termiņš būs ievērots, ja Preces tiks nosūtītas atpakaļ pirms 30 (trīsdesmit) dienu termiņa beigām.

9.4. Ja klients atsakās no Distances līguma, AR Parts atmaksā no klienta saņemtos maksājumus, tostarp vienas piegādes izmaksas, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad klients ir informējis AR Parts par lēmumu atteikties no Distances līguma. AR Parts atmaksās naudu uz klienta norādīto Latvijā reģistrētu bankas kontu.

9.5. Klients ir atbildīgs par preču vērtības samazināšanos, ja Prece(s) izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo Preču veidu, īpašības un darbību, bet gan citos nolūkos. Ja AR Parts konstatēs, ka Prece ir lietota, bojāta, netīra, citādi ekspluatēta, vai ar montāžas vai lietošanas pazīmēm, AR Parts var atteikties pieņemt Preces atpakaļ. Precei ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, kas nav sabojāts vai sasmērēts.

10. Kompensācija

Klients apņemas kompensēt AR Parts, aizstāvēt un aizsargāt AR Parts no kaitējuma, zudumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kā arī atlīdzināt izdevumus par juridiskiem pakalpojumiem, kas radušies sakarā ar trešo personu celtu pretenziju, lietu vai prasību saistībā ar Noteikumu pārkāpumu, kļūdām klienta sniegtos apliecinājumos vai Mājaslapas izmantošanā no klienta puses.

11. Strīdu izšķiršanas kārtība

11.1. Visi strīdi, kas jebkādā veidā attiecas uz klienta autorizāciju Mājaslapā vai rodas saistībā ar Distances līguma izpildi, skaidrojumu vai tā darbības izbeigšanu, tiks risināti savstarpējās pārrunās.

11.2. AR Parts normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā un termiņā atbildēs uz jebkuru klienta iesniegumu un informēs par iespējamo prasījuma izpildes veidu, strīda risinājumu vai alternatīvu prasījuma izpildes veidu.

11.3.  Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunās, tad klients kā patērētājs var celt prasību Latvijas Republikas tiesā, kas ir AR Parts reģistrācijas valsts, vai arī klienta kā patērētāja dzīvesvietas (domicila) tiesā.

11.4. AR Parts var celt prasību pret klientu kā patērētāju vienīgi tās dalībvalsts tiesās, kurā ir klienta kā patērētāja dzīvesvieta (domicils).

11.5. AR Parts ar šiem Noteikumiem nekādā veidā neierobežo klienta kā patērētāja tiesības vērsties Patērētāju aizsardzības centrā savu tiesību aizsardzībai.

12. Dokumentu parakstīšana

Gadījumos, kad pircējs apmaksā un saņem preci AR Parts klientu centrā, tiek izsniegti attiecīgi darījumu apliecinoši dokumenti - kases čeks vai/un preču pavadzīme, atkarībā no tā vai par pasūtījumu ir veikta priekšapmaksa, kāds ir klienta izvēlētais maksājuma veids u.c.

Gadījumos, kad pasūtītā prece tiek piegādāta pircēja norādītajā adresē, pirkumu apliecinošs dokuments ir preču pavadzīme, kas tiek nosūtīta uz attiecīgās preces pasūtījumā norādīto e-pastu. Uz pirkumu apliecinoša dokumenta jeb preces pavadzīmes tiek norādīta atbildīgā par pasūtījuma komplektēšanu un nosūtīšanas dokumenta sastādīšanu persona. Saskaņā ar šiem noteikumiem, uz dokumenta norādītā atbildīgās personas vārda un uzvārda esamība ir līdzvērtīga minētās personas parakstam.

Preču atgriešanas gadījumā, no AR Parts puses tiek izsniegts kredītrēķins, kuru vai nu sagatavo pārdevējs un izsniedz klientam oriģinālu vai noliktava, sagatavojot kredītrēķinu elektroniski un nosūtot uz attiecīgās preces pasūtījumā norādīto e-pastu. Naudas atmaksa klientam var tikt veikta gan skaidrā naudā (tiek izsniegts kases čeks) vai ar pārskaitījumu, atkarībā no konkrētās situācijas un izvēlētā apmaksas veida pasūtījuma veikšanas brīdī.


13. Vispārīgi noteikumi

13.1. Klients piekrīt, ka Noteikumi veido visu starp klientu un AR Parts noslēgto aktuālo vienošanos attiecībā uz šīs Mājaslapas un tās satura lietošanu.

13.2. AR Parts ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt Noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas Mājaslapā un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras Noteikumos veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas. Klients piekrīt, ka, turpinot lietot Mājaslapu pēc šādu izmaiņu veikšanas, klients ar to apliecina savu piekrišanu visām izmaiņām. AR Parts patur tiesības atcelt vai atsaukt jebkuras ar Noteikumiem piešķirtās tiesības. Klientam ir jāievēro šāds atsaukums vai izmaiņas no to veikšanas brīža, ieskaitot, ja tas nepieciešams, pārtraucot izmantot Mājaslapu jebkādā veidā.

13.3. Nekas no šajos Noteikumos minētā nav iztulkojams kā partnerattiecību vai cita kopuzņēmuma veida nodibināšana starp klientu un AR Parts. Gadījumi, kad AR Parts nespēj panākt Noteikumu ievērošanu no klienta puses, neietekmē AR Parts tiesības pieprasīt to ievērošanu pirms vai pēc tam. Ja kāds no Noteikumu punktiem piemērojamo tiesību aktu ietvaros nav izpildāms vai nav spēkā, vai ar kompetentās iestādes lēmumu vai tiesas nolēmumu tiek atzīts par neizpildāmu vai spēkā neesošu, tas neietekmē Noteikumu spēkā esamību vai piemērojamību kopumā. Tā vietā Noteikumos iespēju robežās tiek veikti grozījumi atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem tā, lai tie pilnībā atspoguļotu sākotnējo ieceri atbilstoši sākotnējiem Noteikumiem.